A vásárlás menete

 1. Böngészés a termékek között
 2. Termékek kiválasztása és kosárba tétele
  1. A termék színeinek kiválasztása
  2. Opcionális választás a kiegészítők közül
  3. Opcionális választás az extrák közül
  4. A megrendelni kívánt mennyiség beállítása
  5. A "kosárba" gombra kattintás
 3. Megrendelés
  1. A kosár tartalmának ellenőrzése
  2. Kapcsolattartási és szállítási adatok megadása
  3. Szállítási és fizetési mód megadása
  4. Megrendelés
 4. Megrendelés véglegeítése
  1. A visszaigazoló E-mail-en a megrendelés véglegesítése linkere kattintás
 5. A megrendelés véglegesítése után munkatásaink felveszik Önnel a kapcsolatot.

Adatbeviteli hibák javítása

A fent leírt megrendelési folyamat kapcsán a vásárlónak lehetősége van a bevitt adatok javítására az alábbiak szerint.

A fent leírtakon felüli módosítási igényét kérjük a szinvonal@ateir.hu címen jelezze.

Általános szerződési feltételek

 1. A szerződés létrejötte
  • A szerződés létrejön a megrendelő(továbbiakban vevő) illetve az Ateir Kft.(továbbiakban eladó) között, a megrendelés véglegesítésével és az előleg megfizetésével.
  • A megrendelés véglegesítésével a vevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezett.
  • Az előleg mefizetés elektornikus úton megküldött előlegszámla alapján az eladó bankszámlájra átutalással történik. Az előleg összege a megrendelt bútor bruttó vételárának a 30%-a.
 2. A szerződés alakisága
  • Ezen szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, formája kizárólag elektronikus, létrejötte a fent említettek szerint a rendelési adatokon alapul.
  • A szerződés nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető.
  • A szerződés nyelve magyar.
 3. A szerződött termék
  • A feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.
  • Nem tartalmazzák a szállítási költséget.
  • A szállítási költségekről a szállítási feltételek pont alatt tájékozódhat.
 4. Fizetési feltételek
  • Előlegfizetés megrendeléskor, előlegszámla alapján átutalással az eladó bankszámlájára, vagy készpénzben az Ateir Kft. áruházában.
  • Vételár hátralék kifizetése (A bruttó fogyasztói ár és a kifizetett előleg különbsége) készpénzben az Ateir Kft áruházában, vagy számla alapján átutalással az eladó bankszámlájára szállítás előtt, vagy utánvéttel készpézben a futárszolgálatnak.
 5. Szállítási határidő
  • Előreláthatólag a megrendeléstől számított 2-6 hét. Amennyiben a szállítási idő ettől eltér, a vevőt telefonon vagy elektronikus úton értesítjük.
  • A gyártók áltak be nem tartott szállítási határidők miatt az előbb feltüntetett határidő módosulhat.
 6. Átadás/Átvétel
  • A bútor átadása a vevő által előzetesen megadott szállítási címre előreláthatólag 5 munkanapon belül történik.
  • Amennyiben a vevő a bútort nem veszi át és nem fizeti ki, az eladó jogosult a szerződéstől elállni és a bútort értékesíteni.
  • A bútor átvételekor a vevő köteles megvizsgálni a csomagolás épségét és ezt az átvételkor aláírásával igazolni.
  • Az átvételt követően a kicsomagolás után azonnal felismerhető hibákat a vevő köteles az eladó felé azonnal jelezni.
  • Ellenkező esetben ezek a nem használatból eredő hibák garanciális érvényüket vesztik és későbbi bejelentés esetén csak térítés esetében javíthatók, pótolhatók.
 7. Elállási és felmondási jog

  Az elállási ésfelmondási feltételekkel kapcsolatban a 45/2014 (II. 26.) korm. rendelet az irányadó.

  (1)Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

  (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

  a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  aa) a terméknek,

  ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

  ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

  ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

  a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

  b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

  számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

  (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

  (4) * Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 8. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye
  • Ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.
  • Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.
 9. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

  (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
  a) a link alatt található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. c) Fogyasztónak irásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül

  (2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

  (3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

  (4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

 10. A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

  (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

  (2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

  (3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

  (4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 11. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

  (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  (2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

  (3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

  A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

  Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

  (2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

  A fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

  a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

  aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

  ab) a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;

  b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha

  ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,

  bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy

  bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.

  A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) bekezdésében, valamint 24-26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

 12. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

  (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

  a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

  b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

  c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

  d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

  e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

  f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

  g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

  h) * - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

  i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

  j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

  k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

  l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

  m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

  (2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

 13. Kellékszavatosság
  • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  • Ön a ... * hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  • Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
  • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő.... * , de legfeljebb egy év.
  • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  • Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a .... * vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • Termékszavatosság
  • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  • Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  • Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  • Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
  • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  • Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
  • [Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]
 • Jótállás
  • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  • Hibás teljesítés esetén szerződés/ * ... * alapján a ... * jótállásra köteles.
  • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? *
  • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  • Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  Panaszkezelés

  Amennyiben nem megelégedett az Ateir Kft által nyújtott termékkel, vagy szolgáltatással panaszát kérjük írásban jelezze az info@ateir.hu címen vagy szóban a +36307475720 telefonszámon. A benyújtott panaszt az Ateir Kft lehetsőgei szerint leggyorsabban próbálja orvosolni. Az E-mailben benyújtott panaszt a beérkezést követően legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg. A panaszról jegyzőkönyv készül, amelyet az Ateir Kft az előírt szükséges ideig megőríz, illetve annak másolati példányát a panasztevő részére eljuttatja.
  Amennyiben az Ateir Kft a panaszt elutasítja a panasztevőnek lehetősége van a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. Az elérhetőségek az alábbi link alatt találhatók.
  A panasztevőnek lehetősége van hazai békéltető testülethez fordulni. Elérhetőségeik a link alatt találhatók.

  Az Ateir KFT területileg illetékes békéltető testülete a Zala Megyei Békéltetö Testület. Elérhetőségeik, Cím :8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. Email: zmbekelteto@zmkik.hu Telefon: +36 92 550 513 FAX: +36 92 550 525 Elnök: Dr. Molnár Sándor
  A hazai békéltető testület melett a pasztevőnek lehetősége van az Európai békéltető testülethez fordulni, amelynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy rendezése. Amennyiben ez nem lehetséges, célja az ügy eldöntése. Iránymutatás és űrlap a link alatt.