1. Az Adatkezelési tájékoztató célja

  Az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft. (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.szinvonalbutor.hu/adatvedelem címen.

  Az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

  Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@ateir.hu e-mail címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

  Az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
 2. Az adatkezelő adatai

  • Név: Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft.
  • Székhely: 8800 Nagykanizsa Magyar utca 190.
  • Cégjegyzékszám: Cg.20-09-074982
  • Adószám: 1134287-2-20
  • Telefonszám: +36 30 74 75 720
  • E-mail: info@ateir.hu
 3. A kezelt adatok köre

  1. Online rendeléshez kapcsolódó adatok
   Személyes adat Adatkezelés célja
   Név A kacsolattartás, a számla kiállítása.
   E-mail cím Kapcsolattartás.
   Telefonszám Kapcsolattartás. A szállítással kapcsolatos információk hatákonyabb egyeztetése.
   Szállítási cím Szállításszervezés.
   Számlázási cím Számla kiállítása.
  2. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
   Személyes adat Adatkezelés célja
   Név Kacsolattartás.
   E-mail cím Kapcsolattartás.
   Telefonszám Kapcsolattartás. A bonyolultabb kérdések hatékonyabb egyeztetésének elősegítése.
  3. Cookie-k (Sütik)

   Weboldalunk sütiket használ. A süti(cookie), egy kis adatcsomag, amit az internetes bönészőkben tárolunk el. Ez számos webes szolgáltatás működésével kapcsolatos elengethetetlen technológia, amit a legtöbb böngésző 1995 óta támogat.

  4. Session (Munkamenet)

   A Session célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az session érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával törlődnek a böngészésre használt eszközről.

  5. Google Analytics alkalmazása

   A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalukat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.

 4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

  Az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 5. Adattovábbítás, az adatokat megismerők köre

  • Szállítás

   A szállítmányozók neve és elérhetőségei:

   • Cégnév: KOVA TRANS Kft.
   • Adószám: 13240392-2-13
   • Cégjegyzékszám: 13-09-098296
   • Telefonszám: +36 70 360 13 04

   • Cégnév: KANIZSA SPRINT Kft.
   • Adószám: 11345233-2-20
   • Cégjegyzékszám: Cg.20-09-061516
   • Telefonszám: +36 93 312 321
   • E-mail: info@sprintcamion.hu

   Adatkezelés célja: A termékek leszállítása

   Érnintett adatok adatok: Szállítási cím, telefonszám, név

   Az adatkezelés időtartama: a házhozszállítás időpontjáig

  • Tárhelyszolgáltatás

   A tárhelyszolgáltató neve és elérhetőségei:

   • Cégnév: Tárhelypark Kft.
   • Adószám: 23289903-2-43
   • Cégjegyzékszám: 01-09-322570
   • Telefonszám: +36 1 700 4140
   • E-mail: info@tarhelypark.hu

   Az adatkezelés célja: a weboldal működtetése

   Érintett adatok: miden az oldal látogatója/vásárlója által szolgáltatott adat

   Az adatkezelés időtartama: az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft, valamint a tárhelyszolgáltató közötti kapcsolat fennállása alatt, kivételt képeznek ezalól a törlési kérelmezett adatok

 6. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

  • Tájékozódáshoz való jog

   Az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.

  • Az érintett hozzáféréshez való joga

   Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

  • Helyesbítés joga

   Az érintett kérheti az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

  • Törléshez való jog

  • Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
   • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog

   Az érintett kérésére az Ateir Kereskedelmi és Befektetési Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
   • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

   Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  • Adathordozáshoz való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

  • Tiltakozás joga

   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

   Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  • Visszavonás joga

   Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

  • Bírósághoz fordulás joga

   Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  • Adatvédelmi hatósági eljárás

   Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

   • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
   • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   • Telefon: 0613911400
   • Fax: 0613911410
   • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   • Honlap: http://www.naih.hu